لوگو ابریش

تعرفه سامانه جلسات آنلاین آنک

براساس تعداد کاربر، مناسب ترین بسته را انتخاب کنید

51,000
  • 5 کاربر همزمان
865,000
  • 100 کاربر همزمان
6,917,000
  • 1000 کاربر همزمان
چنانچه هر روز با حداکثر کاربر جلسات همزمان برگزار کنید
100 شرکت کننده همزمان
تعداد کاربر مبلغ ماهیانه (تومان)
5 51,000
15 147,000
25 239,000
35 328,000
50 457,000
100 865,000
200 1,636,000
300 2,374,000
400 3,082,000
500 3,764,000
600 4,421,000
700 5,055,000
800 5,682,000
900 6,303,000
1000 6,917,000
2000 12,546,000
3000 17,827,000
4000 22,849,000
5000 27,662,000
6000 32,302,000