راهنمای پنل مدیریتی سامانه ها

ایجاد پنل ابریش
ایجاد پنل ابریش
ورود به پنل ابریش
ورود به پنل ابریش
ایجاد پنل ابریش
ایجاد سازمان
افزایش اعتبار
افزایش اعتبار
ایجاد کاربر ذر ابریش
ایجاد کاربر
فعال سازی سرویس ها
فعال سازی سرویس ها
ایجاد و ویرایش کلاس
ایجاد و ویرایش کلاس/ جلسات
افراد مجاز
تعیین افراد مجاز برای شرکت در جلسات
گزارشگیری حضور و غیاب
گزارشگیری حضور و غیاب آنک
فعال و غیر فعال کردن
فعال و غیر فعال کردن کاربران
آیتکس 1402

رایگان ثبت نام کنید

درخواست سرویس ابری