راهنمای کار با سامانه آنک

ورود با رمز عبور
شرکت در وبینار با نام کاربری و رمز عبور
شرکت در وبینار به عنوان میهمان
بارگذازی فایل
بارگذاری فایل ارائه
ابزارهای تخته
اشتراک گذاری صفحه نمایش
اشتراک گذاری صفحه
فعال کردن میکروفون
فعال کردن میکروفون
فعال سازی دوربین
فعال کردن دوربین
چت عمومی و خصوصی
یادداشت اشتراکی
یادداشت اشتراکی
مدیریت کاربران
تنظیمات مدیریت کاربران
اتاق های زیرمجموعه
ایجاد اتاق های زیر مجموعه
حضور و غیاب
دریافت خروجی حضور و غیاب کاربران
share video
اشتراک گذاری ویدئوی خارجی
برگزاری نظرسنجی
برگزاری نظرسنجی
اجازه گرفتن کاربران و انتخاب کاربر تصادفی
خروج کاربران
ترک یا اتمام جلسه

رایگان ثبت نام کنید